Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa…

Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa za dusze w czyśćcu cierpiące, na każdy dzień tygodnia. O. Aleksy Segala z Salo OFMCap

Wprowadzenie

Jedną z cech duchowości św. Franciszka z Asyżu jest serdeczny kult Męki Pańskiej. Właściwe rozważanie cierpień Zbawiciela prowadzi do zmiany życia, umiłowania Boga ponad wszystko i naśladowania Chrystusa na miarę danej łaski i osobistego powołania. W sposób szczególny Męka Zbawiciela stawia przed każdym myślącym człowiekiem sprawy wieczne; wskazując że Bóg tak umiłował świat, iż dla zgładzenia grzechu wydał na śmierć Swego Umiłowanego Syna. Święty Biedaczyna z Asyżu żył prawdą o tajemnicy Męki Odkupiciela i wyciągnął z rozważania cierpień Chrystusa praktyczne wnioski. Jest to jeszcze jedno odkrycie tajemnicy jego tak urzekającej świętości życia.

Tak jak on, starali się żyć jego naśladowcy, uczestniczący w tej samej łasce chrześcijańskiego i zakonnego powołania. Jednym z nich był o. Aleksy Segala z Salo (1558-1628), kapucyn, autor „Ofiarowania Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa”; był on sławnym kaznodzieją, mężem głębokiej wiedzy i ascezy. W prezentowanej w języku polskim książeczce, Autor łączy rozważanie poszczególnych Cierpień Chrystusa z aktem ofiarowania ich za dusze czyśćcowe.

Być może przy pierwszym czytaniu wyda się komuś ta modlitwa mało urozmaicona, zbyt monotonna. Gdy jednak połączy się refleksję nad Męką Zbawiciela z rzeczywistym pragnieniem zadośćuczynienia za dusze czyśćcowe – wówczas poszczególne akty staną się wprowadzeniem duszy w tajniki Miłości Bożej, tak żywo wyrażonej w cierpieniach Chrystusa. Zobaczymy wówczas i odczujemy ponaglającą potrzebę modlitwy za tych, co przeszli przez bramę śmierci i spłacają cierpieniem długi sprawiedliwości Bożej za nie odpokutowane na ziemi winy. A może to rozważanie-modlitwa pobudzi do refleksji nad drogą własnego życia? Może wstrząśnie sumieniem, doprowadzając do zmiany postępowania? Bo za jakąś tam miarę czasu wszyscy bez wyjątku znajdziemy się po drugiej stronie, l co wtedy z nami będzie? Czy wejdziemy do Nieba? Oto pytanie, które z poczuciem odpowiedzialności trzeba sobie stawiać.

Niniejszy zbiór modlitw za dusze w Czyśćcu cierpiące o. Aleksego Segali ukazał się drukiem w Krakowie nakładem Drukarni Związkowej w 1915 r. w przekładzie X.L.B. Obecne wydanie jest przedrukiem poprzedniego wydania z koniecznymi poprawkami językowymi.

O. Aleksy Segala przynależał do wielkiej rodziny franciszkańskiej kapucynów, założonej w Kościele w 1528 r. przez o. Mateusza z Bascio. Zadaniem Zakonu, podobnie jak wszystkich innych rodzin franciszkańskich, jest naśladowanie Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu przez wierne życie według Ewangelii, śluby zakonne, modlitwę i wynikającą z tych wielkich źródeł działalność apostolską. W Polsce Zakon franciszkański Kapucynów istnieje od 1681 r. i posiada aktualnie dwie prowincje zakonne z siedzibą w Krakowie (ul. Loretańska 11) i w Warszawie (ul. Kapucyńska 4).

Za przykładem św. Franciszka, jego świętych, błogosławionych, sług i służebnic Bożych żyjmy Ewangelią Chrystusa i wprowadzajmy jaw życie świata, trwajmy na modlitwie i uczmy innych modlić się, bądźmy wierni życiowemu powołaniu i swoim przykładem pociągajmy ludzi do Chrystusa, który będąc naszym Odkupicielem i Pasterzem, pragnie nas zgromadzić w Domu Ojca.


Nasze intencje modlitewne: