Poradnik o działalności sekt i kultów

Przyczyny powstawania sekt w Polsce

1. Ustrojowe. Zmiana ustroju w 1989 r z totalitarnego na demokratyczny, otwarcie granic, umożliwiający napływ nowych idei, zmiana prawa, gwarancje wolnościowe, prawo do zrzeszania się , wolność sumienia i wyznania, łatwość uzyskiwania rejestracji (osobowości prawnej), brak jakiejkolwiek kontroli państwa nad działalnością nowych tworów, możliwości korzystania z różnych ulg i przywilejów, oraz nie przygotowanie instytucji publicznych do rozwiązywania problemów wynikających z działalności sekt.
2. Społeczne. Kryzysy:
* cywilizacji(odejście od dużych instytucji takich jak partie polityczne, ruchy społeczne, na rzecz małych wspólnot),
* rodziny, (problemy ekonomiczne),
* tradycyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych,
* instytucji edukacyjno-wychowawczych (szkół),
* ekonomiczny państwa (bezrobocie).
3. Indywidualne. Potrzeby:
* Przynależności i wspólnoty,
* Dążenia do integralności życia na wszystkich jego płaszczyznach,
* Znalezienia sensu życia i trwałych wartości,
* Znalezienia tożsamości religijnej i kulturowej,
* Bycia rozpoznanym i wyróżnianym,
* przynależności do elity,
* Znalezienia transcendencji,
* Duchowego kierownictwa,
* Zaangażowania się i współuczestnictwa.