„Cztery sprawy ostateczne” Martin von Cochem OSFC

Książka ta służy nie tylko skupieniu uwagi na naczelnej przyczynie naszego istnienia, ale i doskonale precyzuje szereg poniekąd mniej znanych prawd naszej świętej religii, jak na przykład tę, że w godzinie śmierci dia­beł nie szczędzi sił, by zwieść nasze dusze na drogę potępienia. Dotyka też pytania, czy większa jest liczba zbawionych, czy po­tę­pionych, opowiada o zmartwych­wsta­niu ciał w Dniu Ostatecznym i wielu innych prawdach naszej wiary. Wagę tego tematu podkreślił Jan Paweł II w swojej książce „Przekroczyć próg nadziei” pisząc: Pamię­tajmy, że w jeszcze niezbyt odległych cza­sach, w kazaniach rekolekcyjnych czy mi­syjnych, sprawy ostateczne stanowiły za­wsze nienaruszalny punkt programu roz­ważań i kaznodzieje umieli na ten temat mówić w sposób obrazowy i sugestywny. Iluż ludzi te kazania i nauki o sprawach osta­tecznych skłoniły do nawrócenia, do spowiedzi! Książka posiada imprimatur Kurii Metropolitalnej w Gdańsku. (str. 208)


Nasze intencje modlitewne: