Przeciwdziałanie stanom lęku i depresji

21 – 23 listopada 2008, Częstochowa

Prowadząca sesję: pani dr Krystyna Sztuka

Przeciwdziałanie stanom lęku i depresji poprzez wykorzystanie swoich zdolności twórczych

Arteterapia to taka forma psychoterapii, w której świadomie i celowo wykorzystuje się środki artystyczne, a także emocje, wyobraźnię i reakcje na wytwory kreacji jako źródło refleksji dotyczącej rozwoju indywidualności, uzdolnień, osobowości, zainteresowań a także porządkowania doświadczeń oraz rozwiązywania wewnętrznych konfliktów.

Gdy mowa okazuje się niewystarczającym środkiem wyrażenia tego, co przeżywamy (zwłaszcza gdy są to złożone lub konfliktowe odczucia), wtedy korzystamy z tzw. „kodu obrazowego”. Obraz proponowany np. w słownej metaforze zawiera zarówno to co uświadamiane jak i to co stanowi podświadome doświadczenie zmysłowe (wraz z jego afektywnym znaczeniem). Ogólnie mówiąc zawsze metafora i obraz symboliczny pełnią w naszych głowach ważną rolę „drogi na skróty” – korzystając z dawnych doświadczeń i z nowych, twórczych wyobrażeń, operują holistycznymi, emocjonalnie nasyconymi skojarzeniami – nawet gdy są „malowane” tylko słowem i gestem. Obrazy porywają nas emocjonalnie, trafiają bardziej do „serca” niż do racjonalnej części – umysłu.

Można by powiedzieć (używając języka narracyjnej psychologii), że obrazy zawarte w ewangelicznych przypowieściach poruszały uczniów Jezusa (a także nas dzisiaj) m.in. dlatego, że tak wiele wymiarów sensorycznych jednocześnie dochodzi w nich do głosu. Celowo jakby koncentrują one uwagę na wybranym polu zmysłowego doświadczenia słuchacza, aby zwiększając świadomość tego pola i umożliwić mu dostęp do informacji, która nie znajduje się w świadomej części umysłu lecz w ogromnym rezerwuarze utajonej „pamięci zmysłowej”.

Podobnie – swobodne rysunki, kreacja kolorów i kształtów, tworzenie form trójwymiarowych poszerzają (zarówno temu, kto tworzy jak i temu, kto jest odbiorcą wytworów) zakres możliwości opisu i wyrażania swoich przeżyć z użyciem całego bogactwa znaczeń, metafor, symboli oraz doświadczeń w komunikowaniu (dialogu) z użyciem kodu niewerbalnego.

Pani dr Krystyna Sztuka jest psychologiem specjalizacji klinicznej, praktykiem o długoletnim doświadczeniu w terapii zaburzeń i trudności emocjonalnych. Odbywała wielokrotnie staże zagraniczne i kursy z zakresu terapii kognitywnej i terapii przez sztukę. Na Wydziale Artystycznym Akademii J.Długosza prowadzi od lat zajęcia z psychologii twórczości,  psychologii poznawczej i klinicznej, a także z podstawowych problemów psychoterapii i arteterapii (obecnie: w ramach studiów podyplomowych). Przez wiele lat prowadziła też cykle szkolenia terapeutów według opracowanego przez siebie programu TET ukierunkowanego na porządkowanie doświadczeń i rozwój osobowy. Zajmuje się działaniami parateatralnymi, bibliodramą oraz rolą sztuki w samopoznaniu i w autoterapii. Jest autorką wielu artykułow w czasopismach fachowych oraz książek: Psychologia kliniczna (1984), Psychologia dla artystów (2001), Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym (2003).


 

Zaprasza: Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie

Centrum Duchowości – Księża Jezuici
ul. św. Kingi 74/84,
42-226 Częstochowa

tel. 034/342-40-19, fax 034/360-51-57
centrsi (a) jezuici pl

www.jezuici.pl/centrsi


Nasze intencje modlitewne: