„Indiculus” – łaska Boża i egzorcyzm chrzcielny

Egzorcyzm chrzcielny jest pierwszy, jaki dostępuje chrześcijanin. Egzorcyzmowanie nowych członków Kościoła jest poświadczone starożytnym dokumentem.

"Indiculus" o łasce Bożej (440 r.)

9 132 241

3. Nawet ten, kto łaską chrztu został odnowiony, nie jest w stanie wyzwolić się od sideł szatańskich i zwyciężyć pożądliwości cielesnej inaczej, jak przez to, że otrzymuje od Boga – z Jego ustawicznej pomocy – wytrwanie w dobrym życiu. Potwierdza to nauka tegoż biskupa na tych samych stronach, kiedy pisze: "Jakkolwiek bowiem odkupił On [Bóg] człowieka z dawnych grzechów, jednak wiedząc, że człowiek może znowu zgrzeszyć, by go i po nich móc naprawić i z sobą pojednać, zachował sobie wiele środków, użyczając mu ich na co dzień, i jeśli na nich z ufnością się nic oprzemy, w żaden sposób nie zdołamy zwyciężyć ludzkich błędów. Nieuchronnie bowiem z Jego pomocą zwyciężamy, a bez tej pomocy ulegamy" [tamże 586].

14 140 247

9. Także i na to patrzymy uważnie, co czyni jednolicie Kościół święty w sprawowaniu chrztu na całym świecie. Dzieci lub dorastający przystępując do sakramentu odrodzenia nie prędzej dostępują do źródła życia, zanim kapłani egzorcyzmami i tchnieniem nie wypędzą z nich ducha nieczystego, aby w tym momencie zgodnie z prawdą ukazać, jak to "książę tego świata wyrzucony jest na zewnątrz" [J 12, 31], i jak "najpierw mocarz zostaje związany" [Mt 12, 29], a potem sprzęt jego zrabowany [Mk 3, 27] staje się własnością zwycięzcy, który wywiódł więźniów pojmanych [Ef 4, 8] i "ludzi obdarzył darami" [Ps 67,19].


Nasze intencje modlitewne: