Statut Rycerstwa Niepokalanej

Statuty Generalne MI – Cel

Art. 4. Cel Rycerstwa Niepokalanej jest powszechny jak jego misja, mianowicie:

1. współpracować w nawracaniu wszystkich, aby za wstawieniem Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, narody jak najprędzej doszły do uznania prawdy (DM 42), w zachowywaniu Bożego prawa i jedności z Kościołem, i aby za wspomożeniem Najświętszej Bożej Rodzicielki wszyscy stali się jedno (DKW 30; MC 33);

2. współpracować w uświęcaniu wszystkich i każdego z osobna, według przykładu Niepokalanej, w której ?Kościół jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być? (KL 103; MC 33); i w ten sposób:

3. przyczynić się do jak największej chwały Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy (por. KK 69).

Statuty Generalne MI – Duchowość i formacja

Art. 5 Duchowość Rycerstwa Niepokalanej polega na życiu konsekracją Chrztu świętego w świetle Niepokalanej, którą dał nam Zbawiciel. On na Kalwarii dokonał pierwszego aktu zawierzenia, oddając Maryję uczniowi i ucznia Maryi (por. J 19, 25-27). Życie ucznia nacechowane jest obecnością Matki (por. RM 45). O. Maksymilian Kolbe przeżywał swą żywą więź z Maryją w sposób szczególny. Rozumiał ją jako przemienianie się w Nią, stawanie się jakby Nią samą (POMK, II 452), by przez to osiągnąć doskonalsze zjednoczenie z Chrystusem.

Art. 6 Rycerstwo Niepokalanej podkreśla u chrześcijan prymat życia wewnętrznego, stosownie do zasady tak drogiej św. Maksymilianowi: Totus primo sibi et sic totus omnibus ex superabundantia (najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich z nadmiernej obfitości) (POMK V 851; 857). W modlitwie osobistej członkowie Rycerstwa Niepokalanej będą praktykować szczególnie codzienne odmawianie aktu strzelistego: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta… łącząc je z intencjami miesięcznymi, które podaje Centrum Międzynarodowe. Należy nosić z pobożnością Cudowny Medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej (por. Progr. pierw.).

Art. 7 Biorąc wzór z Maryi, Dziewicy słuchającej, Dziewicy modlącej się, Dziewicy Matki, Dziewicy ofiarnej (por. MC 17-20), członkowie Rycerstwa Niepokalanej uznają podstawowe znaczenie słuchania Słowa Bożego, nabożeństw liturgicznych, modlitwy, miłości do wszystkich i ofiary z samego siebie celem współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia świata.

Art. 8 Ofiarowanie samego siebie Niepokalanej nie jest aktem przejściowym, lecz odpowiedzialnym i dynamicznym przyjęciem stanu upodobnienia się do Niej, by wzrastać w duchu wiary i służby. Przeto konieczną jest rzeczą, by członkowie Rycerstwa Niepokalanej byli odpowiednio formowani według ideałów Stowarzyszenia i w stylu apostolskim, który go charakteryzuje. W związku z tym członkowie będą zabiegać o pogłębienie własnej formacji duchowej, teologicznej, mariologicznej i duszpasterskiej, czerpiąc z bogactwa nauczania Kościoła i różnych inicjatyw proponowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 9 Członkowie Rycerstwa Niepokalanej kochają Kościół, Matkę i Mistrzynię, i starają się swą żywą i aktywną obecnością przyczyniać do wzrostu wspólnoty kościelnej.