Diabeł i szatan w Piśmie Świętym

Rzeczownikiem „szatan" (hbr. satan, przeciwnik) lub „diabeł" (gr. diabolos, oszczerca) – obydwa terminy występują z jednakową częstotliwością w No­wym Testamencie – określa się w Biblii istotę o charakterze osobowym. Jest ona sama niewidzialna, ale jej działanie lub wpływy przejawiają się bądź w dzia­łalności innych istot ( demony lub duchy nieczyste), bądź w pokusach. Pod tym względem Biblia, w przeciwieństwie do późnego judaizmu i do większości literatur starożytnego Wschodu, jest zresztą pełna wyjątkowego umiaru, ogra­niczając się do poinformowania nas o samym istnieniu tych osobowości, o ich podstępnym działaniu i o sposobach obrony przed nimi.

Piekło w Piśmie świętym

Jezus Chrystus zstąpił do piekieł; potępiony zaś zstępuje do piekła: te dwa wyrażenia określają dwa różne czyny i zakładają dwie różne sytuacje. Bramy piekielne, przez które zstępował Chrystus, otworzyły się same, by pozwolić wyjść pozostającym tam w więzach, tymczasem piekło, do którego zstąpił potępiony, zamyka się za nim na zawsze. Słowo jednak pozostaje to samo – i to nie wskutek przypadku albo dowolnego powiązania, ale na mocy głębokiej logiki – i wyraża pewną kapitalną prawdę.

Co to jest Goecja? (Agares. Aguares czy Agreas?)

Najsłynniejszą z okultystycznych ksiąg, za autora której uważa się króla Salomona, jest "Goecja"(nazwa ta pochodzi od greckiego goetia – wycie), czyli I księga "Lemegetonu", nazywanego również "Małym Kluczem Salomona". Do czasów współczesnych zachowały się co najmniej cztery wersje tego dzieła, lecz żadna z nich nie pochodzi z czasów dawniejszych aniżeli przełom XVI i XVII.

Aniołowie upadli czyli szatani

Katecheza środowa wygłoszona 13 sierpnia 1986 1 Kontynuując temat poprzednich katechez, które poświęciliśmy artykułowi wiary dotyczącemu świata aniołów, stworzeń Bożych, zagłębimy się dzisiaj w rozważania nad tajemnicą wolności, którą niektórzy z nich skierowali przeciwko Bogu i Jego planowi zbawienia w stosunku do ludzi. Ewangelista Łukasz pisze, iż w chwili, gdy uczniowie powrócili do Mistrza, pełni … Więcej…

Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa

Jan Paweł II – Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym ChrystusaAudiencja generalna 3 czerwca 1998 1. Po wcieleniu, kolejna istotna interwencja Ducha Świętego w życiu Jezusa następuje podczas Jego chrztu w rzece Jordan. Wydarzenie to jest przedstawione w Ewangelii Marka w następujący sposób: «W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął … Więcej…

Droga nawrócenia jako wyzwolenie od zła

Audiencja generalna 18 sierpnia 1999 1. Pośród tematów rozważań zaproponowanych w sposób szczególny Ludowi Bożemu w tym trzecim roku przygotowania do Jubileuszu Roku 2000, znajdujemy nawrócenie, w którym zawiera się wyzwolenie od zła (por. Tertio millennio adveniente, 50). Temat ten dotyka głęboko naszego doświadczenia. Całą bowiem historię osobistą i zbiorową w znacznej części wypełnia walka … Więcej…

Walka z Szatanem

17 II 2002 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 1. Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w ubiegłą środę wielkopostną drogę pokuty. Ten obrzęd o bogatej symbolice, zakorzeniony w tradycji biblijnej, jest drogi pobożności ludowej. Popiół przypomina nam o nietrwalości ziemskiej egzystencji i kieruje nasz wzrok ku Chrystusowi, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił ją … Więcej…