„Jak uniknąć czyśćca” P. O’Sullivan OP

P. O' Sullivan, dominikanin, znany już jest czytelnikowi polskiemu z wcześniej wyda­nych i cieszących się sympatią czytelników książek „Wszystko o aniołach” i „Duch Święty nasz największy przyjaciel”. W tej książce przypomina, iż ze wszystkich sił po­win­niś­my starać się skrócić naszą czyść­cową pokutę. Przypomina co o czyśćcu mó­wili Doktorzy Kościoła i mistycy, którym dane było ujrzeć to miejsce w swoich wi­zjach. Podaje wskazówki, którymi powin­niś­my się kierować, przypomina iż zo­bo­wiązani jesteśmy pamiętać o duszach już odbywa­ją­cych swą pokutę, przypomina o odpustach i przytacza modlitwy, które pomóc nam mo­gą w osiągnięciu tego celu. Posiada imri­matur Kurii Metropolitalnej w Gdańsku, (str. 64).


Nasze intencje modlitewne: