Wspólnota Mamre

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

STATUT PRYWATNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH – WSPÓLNOTY PRZYMIERZA RODZIN “MAMRE” www.mamre.pl

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§1
Wspólnota Przymierza Rodzin “Mamre” (zwana dalej Wspólnotą) w świetle prawa kanonicznego (KPK kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, erygowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego zgodnie z kan. 299 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§2
Wspólnota prowadzi działalność na terenie Archidiecezji  Częstochowskiej, a siedziba Wspólnoty mieści się pod adresem: zapytaj. Rozszerzenie działalności na teren innej diecezji następuje przez uzyskanie zgody tamtejszego Biskupa diecezjalnego.

§3

Wspólnota posiada kościelną osobowość prawną oraz statut zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego. Wskazane jest ubieganie się również o uzyskanie osobowości cywilno-prawnej.

§4
Biskup diecezjalny zatwierdza wybranego kapłana jako asystenta kościelnego (Moderatora) dla Wspólnoty zgodnie z kan. 311 i kan. 324 § 2.


Nasze intencje modlitewne: