Wspólnota Mamre

Rozdział II. Cele Wspólnoty i środki ich realizacji

§ 5

1. Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

2. Nazwa Wspólnoty “MAMRE” – nawiązująca do Rdz 18 i Hbr 13,2 – wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

§ 6
Duchowość wspólnoty i  kierunki wzrostu życia w łasce wyznaczają Drogowskazy Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (patrz Aneks do niniejszego Statutu).

§ 7

Wspólnota realizuje swojej cele przez podejmowanie różnego rodzaju dzieł, a zwłaszcza przez:

 • organizowane i prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych (również z posługą charyzmatyczną), o charakterze biblijnym, liturgicznym, rodzinnym, o tematyce z zakresu moralności i duchowości chrześcijańskiej itp.,
 • zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych,
 • prowadzenie szkół ewangelizacji, szkół i kursów biblijnych, szkół w zakresie posługiwania charyzmatycznego itp.,
 • tworzenie wspólnot modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego z zespołem pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej,
 • prowadzenie kursów przedmałżeńskich,
 • organizowanie poradnictwa rodzinnego,
 • organizowanie szkół dla rodziców i szkół życia rodzinnego,
 • podejmowanie różnych działań związanych z obroną życia nienarodzonych,
 • promowanie adopcji i wspieranie idei rodzinnych domów dziecka,
 • podejmowanie działalności charytatywnej, a zwłaszcza wspierającej rodzinę,
 • wydawnictwa literatury katolickiej,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej dla zdobywania środków koniecznych do realizacji wyznaczonych celów.

§ 8
Wspólnota może podejmować współpracę z podobnymi stowarzyszeniami kościelnymi i ruchami katolickimi, krajowymi i zagranicznymi.


Nasze intencje modlitewne: