Wspólnota Mamre

Rozdział III. Struktura i Członkowie Wspólnoty

§ 9

1. Kandydaci do Wspólnoty to katolicy, którzy:

 • ukończyli 15 rok życia,
 • podzielają cele Wspólnoty,
 • podjęli formację kandydata (określoną w Regule Wspólnoty „Mamre” – w skrócie: RWM), która wprowadza go w życie i charyzmat Wspólnoty oraz pomaga mu w rozeznaniu powołania i jego miejsca we Wspólnocie.

2. Formacja kandydacka trwa co najmniej trzy lata. W uzasadnionych przypadkach Moderator Wspólnoty może zdecydować o skróceniu formacji kandydata do jednego roku.

3. Kandydat pragnący przystąpić do Wspólnoty po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiedzialnego za kandydatów  – mianowanego przez Moderatora Wspólnoty – składa na ręce Moderatora pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty. Moderator po konsultacji z Radą Wspólnoty dopuszcza kandydata do podjęcia Przymierza.

4. Wstąpienie do Wspólnoty dokonuje się przez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz przez wyrażenie wobec Moderatora i zgromadzonej Wspólnoty decyzji o przystąpieniu do Przymierza.

§ 10

Członkowie Wspólnoty to ci, którzy ukończywszy 18 rok życia, podzielają cele Wspólnoty i przystąpili do Przymierza podejmując zobowiązania zawarte w Drogowskazach Wspólnoty.

§ 11
1. Do obowiązków Członka należy

 • życie według Drogowskazów Wspólnoty,
 • czynne angażowanie się w realizację celów  Wspólnoty,
 • zachowywanie RWM.

2.     Członkowie mają prawo

 • do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Wspólnoty,
 • do korzystania z kierownictwa duchowego i opieki duszpasterskiej we Wspólnocie.

§ 12
1. Członkowie przystępują do Przymierza na jeden rok i odnawiają je w święto Świętej Rodziny. Rada Wspólnoty może określić inny moment podjęcia zobowiązań.

2. Kandydaci i Członkowie Wspólnoty za zgodą Moderatora mogą podjąć dodatkowe zobowiązania (poza Drogowskazami Wspólnoty) lub podjąć je na dłuższy okres.

§ 13

Ustanie członkostwa następuje przez:

 • wygaśnięcie zobowiązań czasowych, gdy osoba nie decyduje się odnowić Przymierza,
 • złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza Wspólnoty (i zwolnienie z Przymierza przez Moderatora Wspólnoty)
 • utratę przynależności do Kościoła Katolickiego,
 • usunięcie przez Moderatora na skutek życia niegodnego chrześcijanina oraz zaniedbywania obowiązków Członka Wspólnoty.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzę Wspólnoty stanowi: Moderator Wspólnoty jako przełożony oraz Rada Wspólnoty.

§ 15

1. Wspólnota podlega jurysdykcji miejscowego Biskupa diecezjalnego, który zatwierdza dla niej Moderatora Wspólnoty.

2. W miarę potrzeb Moderator może wystąpić do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie do pomocy innych kapłanów, którzy w tej posłudze podlegają Moderatorowi.

§ 16

1. Moderator jest odpowiedzialny za duchową formację Członków i Kandydatów zgodnie z charyzmatem i celami Wspólnoty oraz za katolicki charakter życia i działalności Wspólnoty.

2. Moderator wybiera Skarbnika Wspólnoty spośród członków Rady.

3. Za wszelkie majątkowe działanie Wspólnoty odpowiada Moderator i Skarbnik Wspólnoty.

4. Spośród członków Rady Wspólnoty Moderator wybiera również Sekretarza Wspólnoty.

5. Moderator reprezentuje Wspólnotę wobec Biskupa diecezjalnego i na zewnątrz osobiście lub przez wyznaczonego Członka Rady.

§ 17
1.   W skład Rady Wspólnoty obok Moderatora  wchodzi:

 • dwóch Członków Wspólnoty wybranych do Rady przez Moderatora na okres trzech lat z możliwością powtórzenia kadencji
 • oraz dwóch Członków Wspólnoty wybranych zwykłą większością głosów do Rady przez Walne Zebranie Członków Wspólnoty z możliwością powtórzenia kadencji.

2. Spotkania Rady zwołuje i jej obradom przewodniczy Moderator Wspólnoty nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada wprowadza zmiany w RWM. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez Moderatora Wspólnoty.

4. W celu lepszego realizowania celów Wspólnoty Rada może zdecydować o powołaniu fundacji lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.


Nasze intencje modlitewne: