Wspólnota Mamre

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane na Walnym Zgromadzeniu Członków Wspólnoty większością (2/3) głosów i ostatecznie muszą być zatwierdzone przez Biskupa diecezjalnego.

§ 21

Wspólnota przestaje istnieć z chwilą braku osób podzielających cele Wspólnoty zawarte w niniejszym statucie i pragnących odnowić Przymierze bądź też na mocy decyzji Biskupa diecezjalnego.

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy statut Wspólnota podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego o prywatnych stowarzyszeniach wiernych i decyzjom Biskupa diecezjalnego.


Nasze intencje modlitewne: