Wskazania do modlitwy o uwolnienie. Kiedy stosować?

Poniżej są wypisane rzeczy lub czynności, których posiadanie albo praktykowanie z mniejszym lub większym zaangażowaniem i świadomością, stanowią zagrożenie dla duszy poprzez otwarcie się na działanie demoniczne. Oczywiście lista może nie być kompletna, ponieważ zagrożenia w dzisiejszych czasach mnożą się szybko.

W pierwszej kolejności uważnie przeczytaj te artykuły:

 

  • Objawy działania złego ducha – Ten artykuł pomoże rozpoznać objawy, które mogą towarzyszyć działaniu złego ducha. Może on rzucić światło na pewne dolegliwości, wynikłe z praktyk wymienionych w artykule 1.

 

Osoby, które uwikłały się w poważniejsze z wymienionych praktyk (szczególnie satanizm, okultyzm, spirytyzm, wróżbiarstwo, magia i tym co jest z nimi związane, kulty bałwochwalcze, religie niechrześcijańskie) niezależnie od tego czy je uprawiały czy też były biernymi odbiorcami albo obserwatorami, czują się zniewolone, doświadczają niewyjaśnionych i dziwnych problemów duchowych np. trudności w modlitwie, myśli bluźniercze podczas modlitwy, awersja do rzeczy poświęconych Bogu, złe samopoczucie w kościele, niechęć do modlitwy i świętych sakramentów, drżenie lub chwianie się w czasie modlitwy, inne zachowania, zwłaszcza natury moralnej i duchowej, które mogą wskazywać na działanie diabła, gwałtowna nienawiść do Boga, do Najświętszego Imienia Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, do Kościoła, do słowa Bożego, do przedmiotów sakralnych, obrzędów, zwłaszcza sakramentalnych i do świętych obrazów, dziwne problemy zdrowotne (najczęściej związane z głową albo żołądkiem, wykręcanie rąk lub nóg), problemy przypominające chorobę psychiczną ale niepoddające się leczeniu np. skłonność do depresji lub nerwicy, natręctw, natrętnych myśli samobójczych, napady lęku, niepokój, a także dziwne koszmarne sny lub bezsenność, widzenia, słyszenie głosów, w otoczeniu dzieją się dziwne zjawiska mogące być przejawem działania złego (często po zaangażowaniu się w spirytyzm), mają niewytłumaczalne zdolności (niewynikające z predyspozycji intelektualnych lub fizycznych, takie jak wielka, nieproporcjonalna siła fizyczna, mówienie lub rozumienie języków niewyuczonych, wiedza o rzeczach odległych, ukrytych, niewidocznych, czytanie myśli), niebezpodstawnie podejrzewają, że są pod wpływem uroku, powinny zasięgnąć rady Kościoła pod tym względem ponieważ może być im potrzebna, konieczna modlitwa o uwolnienie lub egzorcyzm liturgiczny w przypadku opętania, poważnego zaangażowania w okultyzm, satanizm np. poprzez modlitwy do szatana, składanie ofiar, przyzywanie go.

Jednak wymienione wyżej problemy mogą mieć inne źródło np. psychiczne, zdrowotne, dlatego konieczne jest właściwe rozeznanie i ewentualna specjalistyczna pomoc. Należy najpierw odkryć przyczynę złego stanu człowieka, aby określić czy zaistniała potrzeba modlitwy o uwolnienie.

Zawsze i w każdym przypadku konieczne jest konkretne, szczere i autentyczne osobiste nawrócenie, powrót do przyjaźni i jedności z Bogiem, sakrament pokuty i pojednania. Dlatego osoba zniewolona musi bezwzględnie wyrzec się szatana i wszelkiego złego ducha nieczystego oraz wszelkiego grzechu, współpracować z kapłanem, pragnąć uwolnienia i wielce wierzyć w moc Jezusa Chrystusa i Jego miłosierdzie, a także przebaczyć swoim winowajcom, szczególnie osobom, które zaszkodziły lub zachęciły do zła.

Należy być świadomym, że modlitwa o uwolnienie, a także egzorcyzm są poważnymi sprawami, nie można podchodzić do nich lekceważąco, albo myśląc zabobonnie lub w kategoriach magicznych, że coś nade mną odprawią i będzie już dobrze. To nie działa w sposób automatyczny i bezwarunkowy, bez wiary i nawrócenia. Nierzadko proces pełnego uwolnienia jest rozłożony w czasie i może jeszcze dodatkowo dochodzić czas rekonwalescencji w przypadku ciężkich zniewoleń, między innymi konieczność ponawiania co jakiś czas nawet krótkiej modlitwy o uwolnienie. Zawsze konieczne jest pogłębienie życia duchowego, częste przystępowanie do sakramentów świętych zwłaszcza do Komunii, czytanie i rozważanie z WIARĄ Słowa Bożego, powierzanie się opiece Najświętszej Maryi Panny i Świętych, Świętego Michała Archanioła i Świętych Aniołów, szczera i pokorna modlitwa, prośba o ochronę przez Krew Chrystusa, modlitwa litanią do Krwi Chrystusa, szczególnie odmawianie i rozważanie z wiarą różańca, ponieważ diabeł nie znosi słów Ewangelii, które powtarzane z wiarą podczas modlitwy różańcowej, mają moc odstraszania złego. MODLITWY BEZ WIARY SZATAN SIĘ NIE BOI !!!

Po uwolnieniu nie można pozostać pustym, tylko trzeba się napełniać Bogiem, bo złe duchy będą wracać i atakować bardzo mocno, aby odzyskać to co straciły. Absolutnie nie można wracać do jakichkolwiek grzesznych, bałwochwalczych, złych praktyk. Diabeł będzie za wszelką ceną próbował odwieść od nawrócenia poprzez zastraszenie wewnętrzne i zewnętrzne, oszukanie, kłamstwo, fałszywe wyobrażenia. Bardzo przydatne jest zorganizowanie jakby armii modlitwy w intencji danej osoby poprzez skierowanie prośby do wspólnot, kapłanów, zgromadzeń zakonnych.

Osoby, które nieświadomie, przypadkowo, sporadycznie zetknęły się z wymienionymi mniej groźnymi rzeczami i praktykami, ale nie doświadczają problemów duchowych powinny przynajmniej bezwzględnie wyrzec się tego wszystkiego, pozbyć się z domu przedmiotów niebezpiecznych, o których była mowa i wyznać te winy w sakramencie pokuty i pojednania. Dobrze jest to uczynić nawet jeśli podchodziło się do tych spraw w zupełnej nieświadomości zagrożenia. Oczywiście trzeba z wiarą modlić się, prosząc Pana Jezusa, aby swoją miłością i mocą uzdrawiał rany i zrywał wszelkie więzy zła.

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że to Jezus Chrystus, Bóg jest dawcą wody żywej i tylko on ma moc człowieka uzdrowić i uwolnić, jeśli tylko ma on taką wiarę. Tylko Jezus Chrystus jest jedynym Panem, Bogiem i Zbawicielem, jednorodzonym Synem Boga Ojca, to On zwyciężył grzech i szatana, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to On posyła nam Ducha Świętego.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12)

Jeśli trwasz cały czas w Chrystusie to żadne czary, demony, nic, absolutnie nic, ani nikt, nie jest w stanie odłączyć Ciebie od Niego (Chrystusa). Jeśli w swoim życiu zabłądziłeś, tylko On ma moc Ciebie uzdrowić, uwolnić i wypielęgnować jak pasterz swoją owieczkę, ponieważ On Ciebie kocha tak bardzo, że zgodził się za Ciebie – grzesznika, drogi Bracie i Siostro, przelać swoją Świętą Krew. Bóg jest większy i mocniejszy od wszystkich mocy piekielnych oraz od każdego grzechu. Jezus Chrystus drogą, prawdą i życiem.

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.” (1J 3,1)