Charyzmaty użyteczne w posłudze uwalniania

Charyzmat władzy nad złymi duchami

Chrystus powiedział: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Mieściła się w niej także władza nad złymi duchami, jak świadczą o tym ewangelie. Tą władzą dzielił się najpierw z Apostołami (£k 9,21), potem udzielił jej siedemdziesięciu dwom uczniom (Łk 10,19), w koñcu wszystkim wierzącym: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17).

Charyzmaty

Rzeczownik „charyzmat” pochodzi od greckiego słowa charisma, które oznacza „dar darmo dany”, a wywodzi się z tego samego rdzenia, co i charis, tzn. łaska. W Nowym Testamencie rzeczownik ten nie zawsze posiada sens ściśle określony. Może oznaczać wszystkie dary Boże, dawane raz na zawsze, nieodwołalnie (Rdz 11, 29), a więc przede wszystkim dar łaski, który otrzy­mujemy przez Chrystusa (Rz 5, 15 n) i który zamienia się stopniowo w życie wieczne (Rz 6, 23). W Chrystusie bowiem Bóg „napełnił nas łaską” (Ef l, 6: charitoó) i „dał nam wszelki rodzaj darów” (Rz 8, 32: charizo). Ale pierw­szym z owych darów jest sam Duch Święty. Rozlany w naszych sercach wprowadza do nich miłość (Rz 5, 5; por. 8, 15). Użycie techniczne słowa charisma zamyka się zasadniczo w granicach tej obecności Ducha Świętego, która jest widoczna we wszelkiego rodzaju „darach darmo danych” (l Kor 12, 1-14). Korzystanie z tych darów stwarza cały szereg problemów, które są rozpatrywane przede wszystkim w listach św. Pawła.

„Przebudzenie charyzmatów” o. Falvo

Sztandarowa lektura Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W przystępny sposób autor, znany egzorcysta i charyzmatyk, opisuje Dary Ducha Świętego i sposób Jego działania w Kościele poprzez charyzmaty: uzdrawiania, dar języków, rozeznania, proroctwa i in.. Ułatwia rozeznanie prawdziwych Darów od fałszywych imitacji szatania i wyobraźni ludzkiej. Demaskuje działanie szatana we współczesnym świecie i uczy, jak skutecznie z nim walczyć przy pomocy Łaski Ducha Świętego. Zawiera wiele przyjkładów zaczerpniętych z praktyki duszpasterskiej autora.